Všeobecné obchodné podmienky

________________

 

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania krátkodobého a dlhodobého prenájmu Chaty Baby Bear cottage za účelom využitia všetkých služieb spojených s ubytovaním.

 

1.Všeobecne ustanovenia

Službami poskytovateľa  sú hlavne  krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta.  Predmetom zmluvy je zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne  a   rozsahu.

 

2. Časové vymedzenie

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká potvrdením riadne a včas vyplneného rezervačného formuláru. Zmluvný vzťah sa končí po uplynutí dojednanej doby, na ktorú bol pobyt rezervovaný.

 

3. Objednávanie

Klient si môže svoj pobyt objednať emailom,  prostredníctvom formuláru na internetovej  stránke, alebo prostredníctvom telefonickej objednávky. Rezervácia mailom alebo telefonická je len informatívna. Poskytovateľ do 48hod. potvrdí klientovi rezerváciu mailom alebo telefonicky.

Rezervácia je záväzná až po zaplatení 50% zálohy prevodom na účet min. 14dní pred nástupom na pobyt.

Poskytovateľ po vzájomnej dohode môže  ponúknuť klientovi na výber iný termín.

 

4. Cena prenájmu

Výsledná cena prenájmu vychádza z požiadaviek klienta a podľa platného cenníka.

 

5. Platobné podmienky

Poskytovatel po odsuhlasení  rezervácie a klient po potvrdení rezervácie uhradením 50% zálohy z celkovej predpokladanej ceny  môže podľa vlastného rozhodnutia zrealizovať celkovú platbu zvyšných 50% za pobyt dvoma spôsobmi:

a, Prevodným príkazom na účet minimálne 5 dní pred príchodom

b, Pri preberaní kľúčov od chaty -v hotovosti.

 

Zálohová faktúra bude klientovi zaslaná mailom, ktorú je potrebné uhradiť do termínu splatnosti, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre.

V cene ubytovania sú zahrnuté všetky poplatky za užívanie chaty.

 

6. Práva a povinnosti klienta a poskytovateľa

Poskytnúť všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb.

Podľa výberu spôsobu platby v zmysle bodu 5, ods. a) alebo b) je klient povinný uhradiť platbu za prenájom vopred.

Ak ide o právnickú osobu, oznámiť poverenú osobu, ktorá koná za právnickú osobu a dohodnúť spôsob a formu úhrady.

Klient má právo na riadne poskytnutie služieb, konkrétne zahrnutých do ceny ubytovania, ktoré si klient objednal.

Klient je povinný odovzdať chatu v stave, v akom ju preberal.

Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám, alebo osoby spoločne sním užívajúce chatu. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde k závažnému poškodeniu chaty, alebo zariadenia má poskytovateľ prenájmu právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu. Posúdenie závažnosti poškodenia určí správca alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť poskytovateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavená faktúra za skutočne vynaložené náklady na opravu alebo vrátenie do pôvodného stavu, ktorú je povinný uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry. Ak klient neuhradí uvedenú sumu sprostredkovateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať sprostredkovateľa.

Klient je povinný bezodkladne oznámiť závady alebo nedostatky, ktoré sa vyskytli. O tomto bude spísaný protokol.

Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok.

Klient  má zakázané používať vlastné spotrebiče, okrem zariadení  určených na vlastnú potrebu, ako, holiaci strojček,PC, atď.

Klient sa zaväzuje, že uhradí všetky náklady, ktoré by vznikli poškodením zariadenia chaty, ktoré boli ním alebo osobami, ktoré s   ním užívali chatu spôsobené.

Každý klient zodpovedá za svoj zdravotný stav a poskytovateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie zdravia pobytom na chate. Pred nástupom na pobyt alebo pred poskytnutím služby je klient povinný zhodnotiť svoj zdravotný stav s ohľadom na typ služby alebo miesto realizácie pobytu. “POBYT NA CHATE JE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ”

 

7. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.

Klient súhlasí s preukázaním svojej totožnosti pri nástupe na pobyt platným dokladom totožnosti (OP, pas)

 

8. Zrušenie objednávky

1.  V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je :

31 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
30 (vrátane) a menej dní pred nástupom na pobyt - 100% z dohodnutej ceny prenájmu

 

2.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi po dohovore náhradný termín.

3.  Za zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiaden poplatok. O takejto zmene je klient povinný vopred informovať poskytovateľa prenájmu.

4.  Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

 

9. Reklamačné podmienky

V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb pobytu sú na nižšej úrovni ako boli  dohodnuté a stanovené  ponukou, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Pri pobyte sa za predmet reklamácie nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré sú v rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

 

Ďalší postup reklamačného konania sa riadi reklamačným poriadkom v zmysle legislatívy SR.